Stanovy

Stanovy občianskeho združenia

Beskydy bez hraníc, o.z.

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Názov občianskeho zduženia: Beskydy bez hraníc, o.z.
  Beskydy bez hraníc, o.z. (ďalej len Združenie) je občianske združenie (v zmysle zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov).

 2. Združenie je nepolitická, dobrovoľná organizácia s právnou subjektivitou so sídlom v Lokci.

 3. Sídlo Združenia: Lokca č. 269, 029 51 LOKCA.

Článok II.

Ciele

 1. Hlavným zámerom Združenia je podieľať sa na vytváraní podmienok pre pobyt v prírode, najmä v oblasti Stredných Beskýd (Beskid Żywiecki, Oravské Beskydy, Oravská Magura, Oravská vrchovina, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina). Organizovať turistické, cyklistické a bežkárske výlety a zájazdy. Vykonávať nakladateľskú, vydavateľskú činnosť, dokumentárnu audio-vizuálnu činnosť, ako aj sprievodcovské, propagačné reklamné služby v oblasti turistiky a cestovného ruchu. Občianske združenie môže vyvíjať podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorej zisk bude využitý na rozvoj aktivít Združenia.

 2. Poslaním a predmetom činnosti Združenia je:

a) Zastupovať záujmy členov,

b) podieľať sa na vytváraní podmienok na pobyt v prírode členov aj širokej verejnosti,

c) organizovať a všestranne rozvíjať pohybové a poznávacie aktivity pre členov i verejnosť,

d) pôsobiť v oblasti ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie a viesť svojich členov a verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie,

e) budovať a zveľaďovať materiálne zázemie pre pobyt v prírode – rozhľadne, útulne, táboriská, chaty, atď.,

f) vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na pobyt v prírode (značkovanie, tvorba nových a údržba existujúcich turisticko-cyklisticko-bežkárskych značkovaných trás a ciest.),

g) pripravovať a distribuovať materiály potrebné k činnosti členov i verejnosti,

h) organizovať turisticko-cyklisticko-bežkárske podujatia,

i) podporovať vzdelávanie a spoznávanie histórie a súčasnosti,

j) podporovať pohybové aktivity detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov,

k) prispievať k zachovaniu kultúrnych a historických hodnôt a krás Stredných Beskýd a Slovenska,

l) podporovať cezhraničnú spoluprácu s obcami a združeniami pôsobiacimi v Żywieckom regióne (Poľsko).

3. Konkrétne aktivity Združenia budú rozpracované do ročného plánu činnosti, ktorý bude zostavený a schválený členmi Združenia počas plenárnej členskej schôdze.

Článok III.

Členstvo

 1. Členom Združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami Združenia, a ktorého členstvo odsúhlasí Rada Združenia.

 2. Členom Združenia nie sú vydávané preukazy o členstve.

 3. Členský príspevok je dobrovoľný v ľubovoľnej výške.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen Združenia má právo:

– zúčastňovať sa na plenárnych členských schôdzach Združenia,

– podávať návrhy a podnety na činnosť,

– žiadať si informácie o činnosti a hospodárení,

– voliť a byť volený do orgánov Rady Združenia.

 1. Člen Združenia je povinný:

– dodržiavať stanovy Združenia,

– plniť uznesenia orgánov Rady Združenia

– aktívne sa podieľať na činnosti Združenia.

 1. Člen Združenia môže svoje členstvo ukončiť:

– po oznámení o ukončení členstva Rade Združenia samotným členom.

Článok V.

Orgány Združenia

 1. Najvyšším orgánom je plenárna členská schôdza Združenia.

 2. Uznesenia plenárnej členskej schôdze sú záväzné pre všetkých členov.

 3. Plenárna schôdza môže byť zvolaná riadne alebo mimoriadne.

 4. Riadna plenárna schôdza sa schádza minimálne raz za 12 mesiacov.

 5. Mimoriadnu plenárnu schôdzu zvoláva predseda Rady Združenia podľa potreby a vtedy, ak o to písomne požiada minimálne 33% členov.

 6. V kompetencii plenárnej schôdze je:

 1. voliť a odvolávať členov Rady,

 2. voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie (3 členov),

 3. schvaľovať, meniť a dopĺňať stanovy Združenia,

 4. určovať úlohy a povinnosti Rade Združenia,

 5. schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia,

 6. rozhodovať o zrušení Združenia.

 1. Podmienky platnosti hlasovania pri voľbe

 1. plenárnej schôdze sa musí zúčastniť minimálne 50 % riadnych členov Združenia

 2. voľba je platná, ak za ňu hlasuje nadpolovičná väčšina (viac ako 50 %) zúčastnených členov plenárnej schôdze

 1. Rada Združenia je výkonným orgánom občianskeho združenia. Členovia Rady sa volia na plenárnej schôdzi, a to vždy na funkčné obdobie 1 rok.

 2. Rada Združenia si volí:

 1. predsedu Združenia,

 2. podpredsedu Združenia,

 3. hospodára.

 1. Rada Združenia sa schádza minimálne raz za štyri mesiace. Zasadnutie Rady zvoláva a vedie predseda (v jeho neprítomnosti podpredseda). Zo zasadnutia rady sa vedú písomné zápisnice.

 2. Rada Združenia ďalej:

 1. vypracováva správu o činnosti a hospodárení Združenia,

 2. vypracováva návrh rozpočtu hospodárenia Združenia a predkladá ho na vyjadrenie a schválenie na plenárnej schôdzi,

 3. zvoláva plenárnu členskú schôdzu a pripravuje jej program,

 4. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie Združenia.

 1. Na plnenie úloh si môže Rada Združenia zriaďovať komisie.

 2. Kontrolná komisia kontroluje hospodárenie Združenia, upozorňuje Radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Kontroluje dodržiavanie stanov a vypracováva revíznu správu ku dňu konania plenárnej členskej schôdze.

Článok VI.

Hospodárenie Združenia

 1. Združenie hospodári s vlastnými prostriedkami, uloženými na účte v peňažnom ústave. Prístup k tomuto účtu má predseda a podpredseda Združenia.

 2. Za hospodárenie zodpovedá Rada Združenia.

 3. Zdroje finančných prostriedkov:

 1. členské príspevky

 2. dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty z verejných a súkromných fondov,

 3. iné príjmy.

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

Článok VII.

Zánik Združenia

 1. Združenia zanikne ak sa o tom rozhodne na plenárnej členskej schôdzi.

 2. Rada Združenia určí likvidátora.

 3. Pri zániku Združenia likvidátor vykoná majetkové vysporiadanie.

 4. Likvidátor zabezpečí z majetku Združenia úhradu záväzkov Združenia.

 5. Majetok v prípade likvidácie sa môže použiť výlučne na podporu iného občianskeho zduženia, ktoré zastrešuje podobné aktivity ako toto Združenie.

 6. Likvidátor oznámi zánik Združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Rada Združenia na základe týchto stanov spracuje organizačný poriadok.

2. Predseda Združenia má právo zastupovať Radu a Združenie navonok.

Štatutárom Združenia (osobou oprávnenou konať v mene združenia) je predseda Združenia. V prípade neprítomnosti predsedu je v mene Združenia oprávnený konať podpredseda.

3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zaregistrovania.

V Lokci, dňa 24.9.2014

(aktualizované 24.10.2014)

Pridaj komentár